Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögens förbindelser med basala ganglierna
Thalamo-striatala projektioner
Utflödet av signaler från thalamuskärnorna till striatum är pådrivande/excitatorisk och glutamatergt. Signaleringen utgår från flera olika thalamuskärnor, framförallt från CM-PF komplexet och VA- VL- kärnorna.

Lägg märke till att:

1/ CM-PF komplexet kontaktar MSN- och TAN-celler i både dorsala och ventrala striatum och sänder axonkollateraler till cortex.
VA- VL- kärnorna kontaktar cortex och sänder axonkollateraler till MSN-celler i dorsala striatum.

2/ CM-kärnan kontaktar sådana områden i putamen som är knutna till den sensori-motoriska kretsen.
PF-kärnan ansluter till de partier i nucleus caudatus och nucleus accumbens som är knutna till den associativa- respektive den limbiska- kretsen.
VA- VL- kärnorna kopplar till delar av putamen och nucleus caudatus anslutna till de sensori-motoriska och associativa kretsarna.

3/ CM-PF komplexets nervändslut/boutonger kontaktar i stor utsträckning MSN-cellernas dendritskaft.
VA- VL- kärnornas nervändslut/boutonger kontaktar, i likhet med de cortico-striatala projektionerna, så gott som uteslutande MSN-cellernas dendrittaggar.

4/ De thalamiska nervändsluten i striatum är färre än de cortikala nervändsluten.

5/ CM-PF komplexet deltar i kontrollen av den cortikala vakenhetsgraden och är inblandat i förmågan att snabbt kunna växla mellan olika beteenden utlösta av alarmerande förändringar i omvärlden. Den senare egenskapen förmodas bero på afferens från den övre fyrhögen (colliculus superior).
CM-PF komplexet anses vara av betydelse för målstyrd inlärning på grund av sitt inflytande på TAN-cellernas förmåga att modulera MSN-cellernas aktivitet,.
CM-PF komplexet visar tecken på degeneration i samband med Parkinsons sjukdom och Huntingtons chorea.

För översikt och referenser se: Smith, Y. et al. (2014) The thalamostriatal system in normal and diseased states. Front Syst Neurosci. doi: 10.3389/fnsys.2014.00005

Relaterade begrepp