Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synstrålningen, övre
Radiatio optica, pars superior
Utgår från yttre knäkroppen, löper i den inre nervtrådskapselns nackparti och slutar i den del av primära synbarken som ligger ovanför synbarksfåran.

Relaterade begrepp